बंद करना

  हेल्पलाइन

  • मुख्यमंत्री हेल्पलाइन:- 1076
  • एन0आई0सी0 सेवा पटल:- 1800111555
  • निर्वाचन हेल्पलाइन:- 18001801950
  • वीमेन पॉवर लाइन:- 1090
  • बाल कल्याण हेल्पलाइन:- 1098
  • पुलिस आपातकालीन सेवा:- 112
  • एल्डर हेल्पलाइन:- 14567
  • अग्निशमन सेवा:- 101
  • एम्बुलेंस सेवा:- 108
  • गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों के लिए एम्बुलेंस हेल्पलाइन:- 102
  • उ०प्र० राज्य कोविड-19 हेल्पलाइन:- 18001805145